Proszę czekać
Proszę czekać

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Deklaracja dostępności BIP Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tatiana Filipkowska.
 • E-mail: info@dps.opole.pl
 • Telefon: 77 474 48 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kobatantów w Opolu
 • Adres: ul. Chmielowicka 6
  45-758 Opole
 • E-mail: info@dps.opole.pl
 • Telefon: 77 474 48 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów to kompleks trzech budynków: A,B,C przeznaczony dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym zapewniamy niezbędną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Budynki A i B są trzykondygnacyjne znajdują się w nich pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe z łazienkami, pomieszczenia biurowe oraz kuchenki podręczne. Budynek C jest jednokondygnacyjny znajduje się w nim stołówka, kuchnia z zapleczem, pralnia, kaplica, pomieszczenia terapii zajęciowej, fizjoterapia, sala gimnastyczna, dyżurka pielęgniarek gabinet lekarski.

Dostępność wejścia do budynku:

Do budynku głównego- A prowadzi wejście, posiadające dwie pary drzwi, które otwierane są automatycznie, ponadto jest wyjście boczne gospodarcze. W holu głównym przy wejściu znajduje się winda.
Budynek B ma dwa wyjścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych dodatkowo zamontowana jest w nim winda w której mogą być transportowane osoby w pozycji leżącej.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są dwie windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy stołówce.

Opis dostosowań:

 • w budynkach wprowadzono oznakowanie na podłogach przy windach, schodach dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących
 • przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole tel. 774575495, email: info@dps.opole.pl
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData